Disclaimer HeByNa Versie 1.0

Op deze pagina vindt u de disclaimer van heana.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door HeByNa. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken als dat uitdrukkelijk door ons wordt toegestaan.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HeByNa is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren of te verspreiden. Het intellectueel eigendom berust bij HeByNa.

Geen garantie op juistheid

HeByNa spant zich in om de website actueel te houden en bezoekers te voorzien van juiste en volledige informatie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de content te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. HeByNa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wij verwijzen.

Wijzigingen

Als de inhoud van deze disclaimer wordt aangepast, dan wordt u daarover niet voorafgaand geïnformeerd. De meest recente versie van de disclaimer vindt u steeds op deze pagina.